About Us - Amdanom Ni

Powys Arts is an independent organisation and registered charity working to join up and enhance arts activity across the county of Powys.

What is Powys Arts Forum?

Powys Arts Forum is an independent organisation and registered charity working to join up and enhance arts activity across the county of Powys. 

What can it do for me?

If you are involved in the arts in Powys – visual, performance arts, writing, music – Powys Arts Forum can provide:

 • A voice in shaping programmes and policy – locally, regionally & nationally
 • A forum in which you can express your ideas, concerns and successes
 • An opportunity to network with like-minded people
 • Hints and tips on showcasing your talents and sourcing funding

Beth yw Fforwm Celfyddydau Powys?

Mae Celfyddydau Powys yn sefydliad annibynnol ac yn elusen gofrestredig sydd yn gweithio i ymuno a gwella gweithgareddau celfyddydol ar draws sir Powys.

 

Beth gall y fforwm wneud i mi?

Os yr ydych yn ymwneud â’r celfyddydau ym Mhowys – yn weledol, perfformiad celfyddydol, ysgrifennu, cerddoriaeth – gall Fforwm Celfyddydau Powys ddarparu:

 • Llais o lunio rhaglenni a pholisïau – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.
 • Fforwm sydd yn caniatáu i chi ddatgan eich syniadau, pryderon a llwyddiannau
 • Cyfle i rwydweithio gyda phobl sydd â’r un diddordeb â chi.
 • Hintiau ac awgrymiadau yn dangos eich talentau a darganfod nawdd.

Regeneration in Powys

Powys Arts is a full member of the new Local Action Group , which is the only partnership covering Powys alone that has an overriding economic and regeneration focus. The Partnership is composed in equal parts of Public, Private and Third Sector members. During 2010-11 it was chaired by Philip Freeman, Powys Arts Forum’s representative and Lydia Bassett now attends meetings as our Vice Chair.

The Local Action Group will manage the European funding coming to Powys from 2015 for the next six years. Its a long process getting the programme agreed but expect news by Summer 2015 about how you can get involved.

 

Adfywiad ym Mhowys

Mae Celfyddydau Powys yn aelod llawn o’r Grŵp Gweithredol Lleol newydd, sef yr unig bartneriaeth ar draws Powys sydd â ffocws diystyru economi ac adfywio. Mae’r Bartneriaeth wedi ei chyfansoddi mewn rhannau cyfartal o aelodau Cyhoeddus, Preifat a’r Trydydd Sector. Yn ystod 2010-11 cafodd ei chadeirio gan Philip Freeman, cynrychiolydd Fforwm Celfyddydau Powys ac mae Lydia Bassett bellach yn mynychu’r cyfarfodydd fel ein His Gadeirydd. Mae’r Grŵp Gweithredol Lleol y rheoli nawdd Ewropeaidd i ddod i Bowys o 2015 ac am y chwe blynedd nesaf. Mae’n broses hir i gytuno ar y rhaglen ond disgwyliwch am newyddion erbyn Haf 2015 am sut y gallwch fod ynghlwm â’r peth.

Policies

Powys Arts Forum has adopted the following policies in order to carry out its work

Powys Arts Forum is a Company Limited by Guarantee and a Registered Charity. A full copy of the Memorandum and Articles of Association are available on request.

Polisïau

Mae Fforwm Celfyddydau Powys wedi mabwysiadu’r polisïau canlynol er mwyn cyflawni ei gwaith.

Mae Fforwm Celfyddydau Powys yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant ac yn Elusen Gofrestredig. Mae copi lawn o’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithas ar gael os ofynnir.

A Short History – Tamaid o Hanes

In the Beginning

Powys Arts Forum came into being in 2003 and held its first Arts Month in 2004. The first few years were occupied with developing ideas and making explorations into what would be the most appropriate shape and extent of the Forum’s activities.

Arts Month 2007

The next major project for the Forum was the Ingredient X Arts Month in the autumn of 2007. This involved over a 100 artists in 56 separate events throughout the county.

Testing the Soil

Much of the Forum’s early work was supported by European Funds through PAVO and the most recent project was the Testing the Soil toolkit developed for use in conjunction with Harvesting the Arts

Harvesting the Arts

In the autumn of 2008 three Artists seminars were held with support from Powys County Council and the Arts Council of Wales. They were under the general title of Harvesting the Arts and consisted of

 • Art and the Public (Maesmawr, Caersws)
 • Create, Communicate, Conserve (Y Tabernacl, Machynlleth)
 • Reclaiming the Rural (Penpont, Brecon)

Yn y cychwyn

Sefydlwyd Fforwm Celfyddydau Powys yn 2003 a chynhaliwyd ei Mis Celfyddydau cyntaf yn 2004. Treuliwyd y blynyddoedd cynnar cyntaf yn datblygu syniadau ac yn gwneud ymchwiliadau i’r hyn a fyddai’n fwy perthnasol i lunio ac ymestyn gweithgareddau’r Fforwm.

Mis Celf 2007

Y prosiect anferthol nesaf ar gyfer y Fforwm oedd Mis Celfyddydau Cynhwysion X yn Hydref 2007. Roedd hyn yn cynnwys dros 100 o artistiaid mewn 56 digwyddiad ar wahân ar draws y sir.

Profi’r Ddaear

Cafodd tipyn o waith cynnar y Fforwm ei gefnogi gan nawdd Ewropeaidd drwy PAVO a’r prosiect mwyaf diweddar oedd Profi Offer Daear a ddatblygwyd mewn cysylltair gyda Chynaeafu’r Celfyddydau.

Cynaeafu’r Celfyddydau

Yn Hydref 2008, cynhaliwyd tri seminar ar gyfer Artistiaid gyda chefnogaeth Gyngor Sir Powys a Chyngor Celfyddydau Cymru. Roeddent o dan y teitl cyffredinol ‘ Cynaeafu’r Celfyddydau’ ac roeddent yn cynnwys

 • Celf a’r Cyhoedd (Maesmawr, Caersws)
 • Creu, Cyfathrebu, Diogelu (Y Tabernacl, Machynlleth)
 • Adennill Cefn Gwlad (Penpont, Aberhonddu)